• |
  • |
  • Inés Millet

Inés
Millet

Graduada en dret

Experiència

Inés Millet és graduada en Dret i Economia per la Universitat Pompeu Fabra. Actualment està cursant el Màster Universitari d’Advocacia i realitzant pràctiques extracurriculars.

La Inés ha mostrat gran interès per les àrees del dret relacionades amb la tecnologia i la propietat intel•lectual durant els seus estudis de grau. Així, a més d’haver cursat diferents assignatures sobre aquestes matèries, va realitzar el treball de fi de grau (TFG) sobre la protecció pel Dret de la Propietat Intel•lectual de les creacions resultants de la Intel•ligència Artificial (IA).

“La rapidesa amb la qual avança la tecnologia ha fet que, avui en dia, la creació d’obres per sistemes d’IA, sense intervenció humana, sigui una realitat. No obstant això, aquestes no es troben emparades per la legislació vigent en matèria de Dret de la Propietat Intel•lectual (malgrat els intents reguladors en determinats ordenaments jurídics de figures com “works made for hire”), en tant que la noció d’autor existent requereix que es tracti d’una persona física. D’aquesta manera, s’hauria d’adaptar la regulació existent per tal de donar abast protector a aquest tipus d’obres, en la mesura que competeixen el mercat amb obres creades per persones físiques sense igualtat de condicions o avaluar la creació d’un nou dret dirigit a protegir les obres creades per sistemes d’IA.”

Si t’interessa tenir accés al TFG, si us plau, escriu directament a la Inés ines.millet@croma.legal.

Publicacions

Articles d’Inés Millet

Protección por el Derecho de la Propiedad Intelectual de las creaciones resultantes de IA

Derechos Intelectuales, desembre 2021

El impacto de la Inteligencia Artificial (en adelante, IA) es inmenso, aunque haya una gran incertidumbre en el tratamiento que debe hacerse, nos hallamos solo ante el inicio de su desarrollo. La regulación sobre las obras artísticas y literarias creadas por máquinas…